پرسش و پاسخ در خصوص بازرسی تامین اجتماعی

آیا سازمان تامین اجتماعی مجاز به اعزام بازرس به کارگاهها مشمول آن قانون میباشد ؟

بله : باستناد مواد 40 ، 47 ، 101 و102 قانون تامین اجتماعی سازمان میتواند برای رسیدگی به صورت مزدارسالی کارفرما ویا تعیین ومطالبه حق بیمه افراد شاغل مشمول که کارفرما ازبیمه کردن آنها خودداری مینماید نسبت به اعزام بازرس اقدام نماید.

آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند راساً حق بیمه افراد شاغل مشمول درکارگاهها را تعیین وازکارفرما مطالبه نماید ؟

بله ؛ باستناد ماده 40 قانون تامین اجتماعی " سازمان درصورتیکه کارفرما ازارسال صورت مزد مذکور درماده 39 قانون تامین اجتماعی ( صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان ) خودداری کند میتواند حق بیمه را راساً تعیین وازکارفرما مطالبه ووصول نماید. "

آیا گزارش بازرسان سازمان ازنظر حقوقی معتبر ویا بعبارت دیگر محکمه پسندمیباشد؟

بله ؛ حسب ماده 102 قانون تامین اجتماعی گزارش بازرسان سازمان درحکم گزارش ضابطین دادگستری است

آیا سازمان درصورتیکه کارفرما اقدام به ارسال صورت مزد افرد شاغل می نماید میتواند بازرس به کارگاه اعزام نماید ؟

بله ؛ باستنادماده 101 قانون سازمان مکلف است ظرف شش ماه ازتاریخ وصول صورت مزد آن را مورد رسیدگی قرار داده ودرصورتیکه ازلحاظ تعداد بیمه شدگان ویا میزان مزدوحقوق یا مدت کارکرد اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ نماید.

بازرسان سازمان تامین اجتماعی دارای چه اختیاراتی میباشند ؟

حسب ماده 47 قانون تامین اجتماعی بازرسان سازمان برای کسب اطلاعات لازم جهت بررسی واحراز وضعیت اشتغال وبیمه پردازی افراد شاغل می توانند به هریک از روسا، کارمندان ، کارگران کارگاه ومراجع ذیربط ودفاتر ومدارک موجود درکارگاه مراجعه نمایند وحتی از قسمتی ازدفاترومدارک رونوشت وعکس تهیه نمایند.

تکالیف قانونی کارفرمایان درهنگام مراجعه بازرسان سازمان به کارگاه چه هستند؟

حسب ماده 47 و102 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد وحقوق ومزایای بیمه شدگان همچنین دفاترومدارک لازم را درموقع مراجعه بازرسان دراختیار آنها قرار داده واز اقدامات بازرس جلوگیری ننمایند.

درهنگام صورتبرداری از افراد شاغل وظیفه کارفرما وکارگران شاغل درمقابل بازرس چیست ؟

ارائه مشخصات هویتی واقعی کارفرما وکارگران شاغل با ارائه اصل یا تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، مجوز فعالیت واسنادملکیت.
ارائه مشخصات واقعی شغلی افراد شاغل مشمول قانون شامل (تاریخ آغاز بکاروترک کار ، حقوق مزایای مشمول کسرحق بیمه ، نوع شغل) .
شروع وخاتمه فعالیت ویا تغییرنوع فعالیت کارگاه با ارائه مدارک مربوطه اعلام نمایند .
تغییرات کارفرمایی کارگاه با ارائه مدارک مربوطه شامل(اسنادمالکیت ، سرقفلی ، اجاره نامه و...)اعلام نمایند.

آیا بازرسان سازمان میتوانند درخارج ازساعات اداری جهت بازرسی به کارگاهها مراجعه نمایند؟

بله ؛ باستناد ماده 47 قانون تامین اجتماعی ومواد 52 و53 قانون کار بازرسان تامین اجتماعی میتوانند با توجه به ساعات فعالیت کارگاهها صرفنظرازاینکه همزمان با ساعات اداری باشد یا خیر درتمامی 24 ساعت شبانه روز به کارگاهها مراجعه واقدامات قانونی خود راانجام دهند.

کارفرمایان به چه صورت میتوانند از نتایج بازرسیهای انجام شده ازکارگاه خود مطلع گردند؟

بازرسان سازمان مکلفند پس از تنظیم گزارش بازرسی درمحل کارگاه واخذ امضای افراد شاغل صورتبرداری شده نسخه دوم گزارش بازرسی کارگاه که تحت فرمتی با همین نام وبا آرم سازمان طراحی شده است را با اخذ امضاء کارفرما یانماینده وی درمحل مورد نظر درفرم مذکور به آنان ابلاغ نماید.
بدیهی است درصورت امتناع کارفرما یا نماینده وی از دریافت نسخه دوم ، بازرس میتواند نسبت به ابلاغ قانونی گزارش خود (الصاق به درب کارگاه ) اقدام نماید .

وظایف بازرسان درمراجعه به کارگاهها چه میباشند؟

احراز هویت کارگاه وکارفرمای کارگاه مورد بررسی .
با ارائه کارت شناسایی سازمانی معتبر ویا احکام ماموریت سازمانی خود را به کارفرما یا نماینده قانونی وی وافراد شاغل معرفی وموضوع ماموریت خودرا اعلام وتشریح وازآنان درخواست همکاری نماید.
با تشریح تکالیف متقابل کارفرمایان وبازرسان وپاسخگویی به ابهامات بیمه ای کارفرمایان ، تعامل لازم جهت تحریروتنظیم گزارش بازرسی مبتنی براطلاعات واقعی را ایجادنماید.
با خوشروئی ومتنانت ورعایت اخلاق حسنه اسلامی وپرهیزاز هرگونه رفتار که منجر به هتک حرمت متقابل شود نسبت به تحریروتنظیم وابلاغ گزارش بازرسی اقدام ودرصورت ممانعت کارفرما ازاقدامات قانونی وی ، ضمن عدم مباحثه با کارفرماازکارگاه خارج شده وعدم همکاری کارفرما را درگزارش بازرسی درج وبه شعبه اعلام نماید. تا حسب مقررات ابلاغی شعبه جهت اعمال قانون اقدام نماید.
با مراجعه به مدارک ومستندات کارگاه وهمچنین گفتگو با تک تک افراد شاغل وضعیت اشتغال وبیمه پردازی افراد مشمول بررسی ودرگزارش بازرسی درج گردد.

هدف ازاعزام بازرسان سازمان به کارگاههای مشمول چیست ؟

بررسی ونظارت بروضعیت بیمه پردازی افراد شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی وفراهم نمودن امکان تحت پوشش قراردادن آنان برای بهره مندی از خدمات متنوع سازمان

آیا اعضای خانواده کارفرما میتوانند بعنوان بیمه شده درگزارش بازرسی صورتبرداری شوند ؟

درصورتیکه رابطه مزدبگیری وکارگری وکارفرمایی بین آنان برای بازرسی محرزگردد اینگونه افراد نیز قابل صورتبرداری وبیمه شدن میباشند.

اعتبارگزارش بازرسی ازکارگاهها تاچه مدت میباشد؟

اعتبار هرگزارش بازرسی ازتاریخ تنظیم آن درمحل کارگاه تا تاریج انجام بازرسی بعدی ازکارگاه میباشد.ومحاسبات پرونده مطالباتی کارگاه براساس تلفیقی از گزارشهای بازرسی ولیستهای مربوطه ارسالی کارفرما میباشد.

آیا گزارش بازرسی قابل اعتراض واصلاح میباشد؟

بله ؛ چنانچه کارفرما ویا افرادصورتبرداری شده ونشده مدارک ومستندات قانونی لازم مبنی بررد نظر بازرس واحراز موضوع مورد ادعا به سازمان ارائه نمایند ودربررسی مجدد موضوعات موردادعا ، خواسته آنان احراز گردد . گزارش بازرسی مربوطه بارعایت مقررات قابل اصلاح خواهد بود.

چنانچه کارگاهی تاکنون مورد بازرسی قرار نگرفته باشد کارفرما ویا افراد شاغل درآن کارگاه جهت بهرمند شدن از خدمات بیمه ای سازمان تمایل داشته باشند کارگاه آنان مورد بازرسی قرارگیرد ازچه طریقی میتوانند اقدام نمایند ؟

اعلام مکتوب نام ونشانی وفعالیت کارگاه وهمچنین موضوع عدم بازرسی ازآن کارگاه توسط بازرسان سازمان بدون ذکر نام افراد شاغل به نزدیکترین شعبه سازمان به کارگاه .
ادعای اشتغال مکتوب افراد شاغل درکارگاه با ذکر نام ونشانی کارگاه مورد نظر به نزدیکترین شعبه سازمان به کارگاه .
ادعای اشتغال غیرحضوری واز طریق تلفن ویا سامانه پیام کوتاه اداره کل تامین اجتماعی باذکر نام ونشانی دقیق کارگاه محل اشتغال. وترجیحاً ذکر نام نزدیکترین شعبه سازمان به محل کارگاه مورد نظر.
اعلام فعالیت کارگاه واشتغال افراد مشمول در آن توسط مراجع ثالث .
مراجعه حضوری افراد شاغل ویا کارفرما به نزدیکترین شعبه سازمان به محل کارگاه ودرخواست بازرسی شفاهی آن کارگاه

مشاور تامین اجتماعی

/ 5 نظر / 970 بازدید
احمد

من در رستورانی در خ جردن کار میکنم که بازرس به ان سر نمی زند حتی کد کارگاه ندارد چگونه میتوانم درخواست بازرسی کنم؟

علی

با سلام در سال 1382 شرکتی خدماتی تصمیم به شروع کار می گیرد و اقدام به دریافت کد کارگاه برای دفتر مرکزی می نماید. لیست بیمه برای 2 نفر مدیر و دو نفر کارمند بدون تخصص که بصورت نیمه وقت شروع به کار کرده اندنیز تنظیم و به مدت جمعا 4 ماه ارسال می نماید. به دلایلی قادر به کسب در امد نشده و تصمیم به قطع فعالیتهای خود می گیرد و موضوع را کتبا به شعبه بیمه مربوطه اعلام می نماید(از ثبت نامه مدرکی موجود نیست). شعبه مربوطه برای 1.5 سال بعد برای 4 نفر مذکور لیت بیمه ناشی از بازرسی منظور می نماید در حالی که برای تعددی از آن 4 نفر در ماههای بعد از کارفرماههای دیگر حق بیمه پرداخت می گردد. به دلیل عدم فعالیت شرکت و...ظاهرا اخطارهای سازما هم به دست مدیران شرکت بدون فعالیت نمی رسد و طبیعتا بدهی قطعی شده است. با توجه به اینکه واقعا هیچ شخصی برای آن شرکت کار نمی کرده و آن شرکت هم هیچ در آمدی نداشته است و سرمایه ای هم برای پرداخت وجوه ادعایی سازمان ندارد. چه اتفاقی خواهد افتاد عدم فعالیت شرکت در سالهای بعد به وزارت دارایی کتبا اعلام گردیده است

نظام

باسلام.بنده بیمه شده ی صنایع دستی بودم بامراجعه بازرس در خارج از وقت اداری وعدم حضور من درکارگاه(چون قرارنیست که درکارگاه بصورت بیست وچهارساعت شبانه روز زندانی باشم)بافسخ قرار دادم مواجه شدم.صرفنظر ازاینکه کارمندان اداره فوق فرمودندکه چون بیمه شماکمک دولت بود ودولت مابه التفاوت بیمه هارانداده لذا مدیریت سازمان دستوردادند که تمام اینگونه بیمه ها به هر بهانه ای فسخ شود.حال سوال اینجاست که درخواست بازرسی مجدد داده ام ولی بیست روز است که بازرسی صورت نگرفته.سوال بعدی اینکه ازرسان درچه موقع ازشبانه روز حق بازرسی دارند? به من فرمودند که تا ساعت هشت عصر هر روز بازرس میتونه بیاد. طبق قانون کار هرکارگر هشت ساعت باید کارکنه.خب منم اگربحساب کارگری باشه از ساعت فت صبح تا سه بعد از ظهر باید توکارگاهم باشم وکار کنم. چرا بازرسین باید ساعت هشت عصر بیان برای بازرسی? آیا میتونم در مقابل این عملشون اعتراض بکنم? ویاباید نامه ای به تامین اجتماعی بدم که ساعات کارم رومشخص کنم تا اونهام بهانه نداشته باشن که بگن اومدیم ونبودی? خواهش میکنم منو ازبلاتکلیفی نجات بدین واگر لطف کردین وجواب دادین مستند به مواد قانونی باشه.مرسی

یوسف خرم

باسلام --ایا به کسی که اول سال 1394 بازنشسته شده 15% اضافه امسال به او تعلق می گیرد یانه اگر نمی گیرد پس این حقی که دولت به همه کارمندان داده است از کجا باید بگیرد لطفا راهنمایی کنید09173319663 متشکرم

ابراهیم

با سلام. سوالی داشتم. یکی از پرسنل شرکت در حین کار دچار حادثه شده است. کلیه پرسنل دارای بیمه تامین اجتماعی هستند اما برخی از نیروها از قبل به عنوان بیمه فنی یا کشاورزی خود را بیمه تامین اجتماعی کرده اند و خواستار این شدند که برای آنها از این کارگاه بیمه رد نشود و بنده طی سوالی که از بازرس اداره کار کرده بودم در مورد لیست بیمه این افراد گفتند برای آنها چون بیمه دارند لازم نیست لیست بیمه ارسال شود . با این تفاسیر برای شخصی که چنین بیمه دارد اگر حادثه ای رخ دهد آیا باید گزارش حادثه به تامین اجتماعی ارسال کرد؟ به چه نحوی؟ راهنمایی بفرمایید ممنون میشوم