مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

1-1- کلیـات

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به استناد تبصره 31 بودجه سال 1372 سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 31/3/1372 تأسیس و پس از انجام برخی مراحل مقرراتی و تشریفات ثبتی درتاریخ 14/10/1372 تحت شماره 7825 بصورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکزاصلی مؤسسه درتهران و 21 دفتر نمایندگی آن درمراکز استانها واقع گردیده اند.

2-1- مرکز اصلی و محل مؤسسه و دفاتر نمایندگی

1-2-1- مرکز اصلی مؤسسه طبق ماده 3 اساسنامه در تهران می باشد. محل مؤسسه از ابتدای تأسیس تا سال 1379 در تهران - خیابان وصال شیرازی – کوچه آذین – شماره 11 بوده و از تاریخ 17/2/1379 واقع در خیابان سمیه – شماره 81 می باشد.

3-1- فعالیت اصلی مؤسسه

موضوع فعـالیت مؤسسه طبـق ماده 5 اساسـنامه براساس آخرین اصلاحات انجام شده توسط مجمع عمومی 11/9/1381 عبارتست از «تـأمین نیازهای اساسی سازمان تأمین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه و غیره و همچنین فعالیت در امور خارج از سـازمان (با اولـویت انجـام امـور مربـوط به سـازمان) به نحـوی که

اخـتلالـی در انجـام وظـایـف مؤسسه نسبت به سازمان بوجود نیاید درزمینه حسابرسی داخلی، بازرسـی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت» و همچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها شامل :

- امور مالی و حسابداری.

- امور مشاوره مالی، مالیاتی، مدیریت و بیمه ای.

- رسیدگیهای ویژه (مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی).

- طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم.

- همکاری با شرکتها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستم های طراحی شده.

- انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری، نشر و اشاعه نتایج حاصله.

- انجام امور انحلال و تصفیه.

- انجام امور نظارت مالی بر شرکتها و مؤسسات.

- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه انجام هریک از فعالیتهای فوق.

- استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای اشخاص و مؤسسات ذیصلاح عضو جوامع حرفه ای درزمینه های مرتبط با موضوع فعالیتهای مؤسسه.

- انجام حسابرسی در امور بیمه ای وتهیه دستورالعملهای لازم برای تطبیق و اجرای مقررات و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی و عملیات مالی واحدها.

5- اهم برنامه ها و اهداف آتی :

1-5- تعیین اهداف بلند مدت و تهیه برنامه استراتژیک 5 ساله اول متناسب با آن.

2-5- جذب نیروهای متخصص حسابرسی و ارتقاء توان اجرایی و ارائه خدمات متنوع حسابرسی با رویکرد توسعه نرم افزارهای موجود و تولید نرم افزارهای مورد نیاز.

3-5- توسعه ظرفیت عملیاتی مؤسسه با گسترش استفاده از خدمات حرفه ای اعضاء جامعه حسابداران رسمی

4-5- برقراری سیستم های نرم افزاری یکپارچه در مؤسسه.

5-5- تولید و بکارگیری نرم افزار حسابرسی در بخش حسابرسی بیمه ای.

6-5- ایجاد ارتباط با شبکه اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی و تسهیل امور حسابرسی داخلی.

مشاور تامین اجتماعی

/ 0 نظر / 193 بازدید