جدول 13 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون
کار

حداکثر عیدی(ریال) حداقل عیدی(ریال) حداقل مزد (ریال) سال
1703700 1135800 567 هزار و 900 1380
2095380 1396920 698 هزار و 460 1381
2560140 1706760 853 هزار و 380 1382
3198000 2132000 1 میلیون و 66 هزار 1383
3677760 2451840 1 میلیون و 225 هزار و 920 1384
4500000 3000000 1 میلیون و 500 هزار 1385
5490000 3660000 1 میلیون و 830 هزار 1386
6588000 4392000 2 میلیون و 196 هزار 1387
7905600 5270400 2 میلیون و 635 هزار و 200 1388
9090000 6060000 3 میلیون و 30 هزار 1389
9999000 6666000 3 میلیون و 330 هزار و 300 1390
11691000 7794000 3 میلیون و 897 هزار 1391
14613750 9742500 4 میلیون و 871 هزار و 250 1392