۱) درزمان ارائه درخواست صدور گواهی از طرف کارفرمایان؛ واحدهای اجرائی مکلفند موضوع درخواست را بررسی و چنانچه کارفرما لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را بطور مرتب ارسال و پرداخت کرده و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشند، با دریافت تعهد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت انجام حسابرسی، نسبت به صدور گواهی مربوطه ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت درخواست اقدام نمایند.

.
۲) کارگاههائی که براساس محتویات پرونده دارای بدهی قطعی حق بیمه و متفرعات آن باشند، درصورتیکه نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای متعلقه اقدام نمایند، با دریافت تعهد پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده و ارائه دفاتر و اسناد قانونی، نسبت به صدور گواهی تمدید کارت بازرگانی مدت مذکور، اقدام شود.

.
۳) کارگاههائی که دارای پرونده مطالباتی بوده و فاقد لیست و بازرسی می باشند با دریافت تعهد پرداخت حق بیمه و ارائه دفاتر قانونی صدور گواهی مربوطه به ترتیب فوق الذکر اقدام شود.

مشاور تامین اجتماعی