کارفرمایان می بایست گزارش حادثه را حداکثر ظزف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی برسانند و اقدامات اولیه را برای حلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند .

 

مشاور تامین اجتماعی