حوادث ناشی از کار چیست ؟ 
حوادثی است که درحین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد براساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد ناشی ازکارمحسوب می شود:
 
 
  • در اوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانهاومحوطه آن مشغول به کارباشد
  • در اوقاتی که به صورت مامور درخارج از کارگاه انجام وظیفه می کند
  • در اوقات عادی رفت وبرگشت بیمه شده بین منزل وکارگاه
  • در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی وتوانبخشی
  • در حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان
  • مشاور تامین اجتماعی