پاسخ:

در صورتیکه کار خود را بصورت غیر ارادی از دست داده اید برای برقراری مقرری بیمه بیکاری میبایست حد اکثر پس از 30 روز از تاریخ شروع بیکاری موضوع را به ادارات کار و امور اجتماعی اطلاع دهید و آمادگی خود را جهت اشتغال در شغل تخصصی خود یا مشاغل مشابه اعلام نمایید  و پس از طی مراحل قانونی میتوانید از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردید. لازم به توضیح است که مقرری بیمه شده واجد شرایط از همان اولین روز بیکاری قابل پرداخت میباشد.  توضیحات لازم در خصوص سایر شرایط دریافت بیمه بیکاری در همین وبلاگ موجود میباشد.

مشاور تامین اجتماعی