کتاب” قوانین کار و تأمین اجتماعی به انضمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های کاربردی” با تنظیم و گردآوری


مسعود زاهدی اول، دکتر یوسف فرهنگ دوست و علیرضانجف‌پور کردی توسط نشر دیدار منتشر شده است.این مجموعه با تکیه بر قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب  ۱۳۵۴ همراه با آخرین اصلاحات و اضافات بعدی، به انضمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای کاربردی مربوطه؛ با هدف ایجاد راهنمای کاربردی و تسهیل در دسترسی آسانتر مشمولین به قوانین و افزایش سطح آگاهی آنها تنظیم گردیده است.

مشاور تامین اجتماعی