به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن ، مصوب


 30/1/83 وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28/3/85 مجلس شورای اسلامی ، مدت خدمت
نظام وظیفه کلیه مشمولین یاشرکت داوطلبانه آنان در جبهه ، قبل از اشتغال یا حین
اشتغال ،جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد، باعنایت به
موارد فوق ، احتساب خدمت نظام وظیفه کلیه بیمه شدگان با داشتن حداقل دو سال سابقه
پرداخت حق بیمه منوط به پرداخت حق بیمه مقرر طبق ضوابط قانونی خواهد بود. حق بیمه
متعلقه براساس میانگین حق بیمه آخرین دو سال ، در زمان تقاضا به ازاء مدت خدمت
سربازی یا حضور داوطبانه در جبهه محاسبه می شود که به نسبت هقت سی ام توسط بیمه شده
و بیست وسه سی ام توسط دولت پرداخت می گردد.

مشاور تامین اجتماعی