چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه
باشد، جهت جمع


آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به
تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید. شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعب قبلی محل پرداخت حق بیمه وی، سوابق بیمه شده را
از شعب ذی ربط جمع آوری خواهد کرد.

مشاور تامین اجتماعی