‌طبق مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی، موارد اعتراض در هیأت‌های بدوی‌و تجدیدنظر تشخیص


مطالبات و نحوه رسیدگی به آنها مشخص شده است. ‌ ‌

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه تعیین شده به همراه جرائم متعلقه طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد در صورتی که مبلغ رای هیات بدوی بیش از 000/500/1 ریال باشد کارفرما و سازمان می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر را داشته باشد. در هر حال آراء هیات های تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می باشد .

مشاور تامین اجتماعی