برای بازنشسته شدن شاغلان عادیقبل از 14 مهرماه سال 80، اگر فرد 10 سال سابقه پرداخت


حق بیمه و 60 سال سن داشتمی‌توانست درخواست بازنشستگی کند، اما باتوجه به قانون پس از 14 مهرماه 80، هر سالیک سال به سابقه این افراد افزوده می‌شود، به طوری که تا تاریخ 14 مهرماه 85، درصورت ارائه درخواست بازنشستگی به شعبه تأمین‌اجتماعی، باید 15 سال سابقه پرداخت حقبیمه و 60 سال سن داشته باشد تا مشمول بازنشستگی شود. در ضمن هر سال یک سال بهمیزان سوابق افزوده می‌شود. یعنی در سال 90، بیمه‌شده‌ای که 60 سال سن دارد باید 20سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین در تبصره ماده 14 قانون کار که در سال 83 به تصویب مجلس رسیده است، ایام حضور در جبهه و ایام سربازی که در جبهه گذراندهشده، جزو سوابق سخت و زیان‌آور شخص محسوب می‌شود

مشاور تامین اجتماعی