آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها هم می توانند بیمه شوند ؟

مدیر عامل واعضای هیات مدیره هم در صورت دریافت حقوق و احراز حقوق بگیری آنان (ثبت در دفاتر) و


چنانچه تحت پوشش هیچ نظام حمایتی خاصی نباشند می توانند مانند سایر کارکنان آن شرکت تحت پوشش بیمه قرار گیرند. 

مشاور تامین اجتماعی